Acceptatie holebi’s bij allochtone Belgen laag

Autochtone Belgen aanvaarden homoseksualiteit goed: 90% vindt dat holebi’s gewoon hun leven moeten kunnen leiden. Bij allochtonen licht dat veel delicater.

“9 op de 10 respondenten van Belgische herkomst zijn het (helemaal) eens met de stelling dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Bij de respondenten van Marokkaanse, Roemeense en Poolse herkomst zijn tussen de 6 en de 7 respondenten op de 10 het (helemaal) eens met de stelling”, stelt de survey ‘Samenleven in Diversiteit 2017‘ van de Vlaamse overheid.

“Bijna de helft van de respondenten van Congolese en Turkse herkomst is het (helemaal) eens. Ongeveer 3 op de 10 respondenten van deze herkomstgroepen zijn het (helemaal) oneens met de stelling.”

Vrouwen en mensen in niet-verstedelijkte gebieden accepteren homoseksualiteit beter. “Ook personen van buitenlandse herkomst geboren in België zijn het vaker (helemaal) eens dan personen geboren buiten België. Zij vinden dus vaker dat  homoseksuele  mannen  en  lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden  zoals zij dat willen.”

Homohuwelijk

Bijna 8 op de 10 respondenten van Belgische herkomst zijn het (helemaal) eens met de stelling dat het goed is dat twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen.

Dit aandeel ligt beduidend lager bij de overige herkomstgroepen. “Ongeveer 2 op de 10 respondenten van Congolese en Turkse herkomst, 3 op de 10 respondenten van Marokkaanse herkomst, 4 op de 10 respondenten van Poolse herkomst en net niet de helft van de respondenten van Roemeense herkomst zijn het (helemaal) eens met deze stelling. Bij de Marokkaanse, Turkse en Congolese herkomstgroep ligt het aandeel respondenten dat het niet eens is met de stelling hoger dan het aandeel dat het wel eens is.”

Er zijn verschillen naar geslacht, leeftijdscategorie, verstedelijkingsgraad en  geboorteland. Vrouwen en personen van buitenlandse herkomst geboren in België zijn het vaker (helemaal) eens met de stelling dan mannen en personen  geboren buiten België. Vrouwen en personen geboren in België vinden dus vaker dat het goed is dat twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen.

Respondenten tussen 30 en 44 jaar geven het minst vaak aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling, respondenten jonger dan 30 jaar geven het vaakst aan het (helemaal) eens te zijn. In het niet-verstedelijkt gebied is men het tot slot vaker (helemaal) eens met de stelling dan in het verstedelijkt gebied.

Kind is holebi

“Ik zou het oké vinden als mijn kind een partner heeft van hetzelfde geslacht.”

Respondenten van Belgische herkomst zijn het beduidend vaker (helemaal) eens met de stelling dat het oké is als hun kind een partner heeft van hetzelfde geslacht dan de andere herkomstgroepen. 

Slechts ongeveer 1 op de 10 respondenten van Turkse, Marokkaanse en Congolese herkomst is het (helemaal) eens met de stelling. Het aandeel respondenten dat het (helemaal) oneens is met de stelling, ligt bij deze drie herkomstgroepen dan ook het hoogst (rond de 8 op de 10).

Bij de respondenten van Roemeense herkomst zijn iets meer dan 2 op de 10 het (helemaal) eens met de stelling, bij de personen van Poolse herkomst zijn bijna 4 op de 10 het (helemaal) eens.

Ook hier zijn er verschillen qua geslacht, leeftijd en geografie. Vrouwen zijn het iets vaker (helemaal) eens met de stelling dan mannen. Vrouwen vinden het dus iets vaker oké dat hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht.

Respondenten van 45 jaar en ouder zijn het vaker (helemaal) eens met de stelling dan jongere respondenten.

Ook in het niet-verstedelijkt gebied is men het vaker (helemaal) eens met de stelling dan in het verstedelijkt gebied. “Uit het algemeen profiel weten we dat de respondenten van Belgische herkomst bij deze twee categorieën (oudere  respondenten en het niet-verstedelijkt gebied) oververtegenwoordigd zijn.”

 

Beeld: Timothy Junes (vlaggen) en ‘Samenleven in Diversiteit’ (grafieken)
Bron: ‘Samenleven in Diversiteit’

%d bloggers liken dit: