Gezocht: trans* personen die willen getuigen over sporten

Voor haar masterproef in de opleiding Gender & Diversiteit zoekt Sien Heirweg van de Universiteit Gent nog zes transgenders die willen getuigen over sporten.

Een deel van haar resultaten raakte al bekend. Zo blijkt fitness de populairste sport bij transgenders in Vlaanderen

Weinig gegevens

Tot op heden zijn er zeer weinig gegevens beschikbaar omtrent de sportparticipatie van transgender personen in Vlaanderen. Sport kan gehanteerd worden als copingstrategie voor persoonlijke en sociale stressfactoren. Uit medisch oogpunt is sporten voor iedereen belangrijk voor de metabole gezondheid. 

Uit Vlaams onderzoek is gekend dat de meest trans vrouwen voor de start van de hormonale therapie een gemiddelde slechtere botkwaliteit hebben. Dit kan mogelijk te wijten zijn aan hun levensstijl (niet vaak buiten komen, weinig beweging, en dit uit vermijdingsgedrag). 

Daarnaast vormt sporten een mogelijke confrontatie met het lichaam. Door de oestrogeentherapie verbetert de botkwaliteit al wat, en door te sporten wordt deze nog beter. Voor trans mannen gaat de hormonale therapie gepaard met een toegenomen honger-gevoel en dus het risico op meer eten, en dus – indien men niet sport – verdikken. 

Sporten is dus goed voor iedereen, maar zeker ook voor trans personen.

Quickscan?

In de quickscan werd sportparticipatie bevraagd via een online enquête. De vragenlijst werd opgesteld door Sien Heirweg in samenwerking met prof. dr.  Jeroen Scheerder (Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven) en prof. dr Joz Motmans (Gender Studies, UGent, en coördinator Transgender Infopunt).

Trends

Uit de resultaten blijkt dat trans vrouwen vaker niet sporten (65.5%) dan trans mannen (13.2%). 

Dit verschil is opvallend, aangezien in de Vlaamse data omtrent sportparticipatie er geen significant verschil op basis van geslacht werd gevonden en er dus sprake is van genderpariteit. Dit is duidelijk niet het geval in de transgendersteekproef. 

Gender non-binaire personen zitten qua sportparticipatie er wat tussen met 21.3% niet-sporters. 

Transgender personen sporten meestal op recreatief niveau, en voornamelijk in een niet-georganiseerde setting, dus op eigen houtje en voornamelijk alleen. Fitness en zwemmen zijn de meest verkozen sporten bij deze transgender respondenten.

Ter vergelijking: uit de Participatiesurvey 2014 komen wielrennen en wandelen naar voren als meest beoefende sporten.

Obstakels 

De quickscan polste teven naar de vaakst voorkomende obstakels om niet te sporten. Hieruit blijkt dat heel wat trans personen zich niet om hun gemak voelen bij een sportclub (39.7%) en dat ze bang zijn voor reacties van anderen (36.8%). 

Niet weten of trans personen welkom zijn, alsook niet op voorhand weten of kledinghokjes M/V gescheiden zijn, wordt tevens door een kwart van de respondenten als reden aangehaald.

Naast deze transgender-specifieke obstakels, werden ook obstakels bevraagd die in Vlaams onderzoek naar sportparticipatie voorkomen, zoals geen tijd hebben, het moeilijk vinden om door te zetten of het lidgeld te duur vinden. 

Deze twee laatste redenen werden opmerkelijk vaker aangehaald door de transgender respondenten wanneer we de resultaten vergelijken met deze uit de Participatiesurvey 2014.

Hoewel het hier geen vergelijkende steekproef betreft, nodigen deze resultaten uit tot verder vergelijkend onderzoek.

Doe mee

In het kader van haar masterproef zoekt Sien transgender personen die via een diepte-interview willen vertellen over hun sportparticipatie, de plaats die sporten heeft in hun leven, hun motivaties maar ook ervaren hefbomen tot sportparticipatie. Het doel van het onderzoek is om aandacht te vragen voor de ervaringen van transgender personen in de sport en barrières tot sportparticipatie, maar ook kansen die sport hen biedt, bloot te leggen. 

Wil jij graag jouw verhaal delen? Neem dan contact op met sien.heirweg@ugent.be.

Beeld: Profivideo, Pixabay

%d bloggers liken dit: