Çavaria bepleit belang middenveld tegen kortwieken door volgende Vlaamse regering

In een open brief bepleiten tal van verenigingen – waaronder çavaria – het belang, het nu en het democratisch karakter van het middelveld. In de formatienota voor de toekomstige Vlaamse regering worden middenveldorganisaties in vraag gesteld. In het bijzonder het Minderhedenforum

“De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund”, duiden de ondertekenaars van de open brief. 

Inclusie

“Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle domeinen van de samenleving.” 

“Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor burgers in een sterkere positie.”

Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en aangekaart, laat staan bestreden, argumenteren de ondertekenaars.

“Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt.”

“Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid.”

Stem

De middenveldorganisaties zien zich als bewakers van grondrechten. Ze luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. 

“Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt. Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang.”

Beeld: Wikipedia
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: