Wat zegt het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 over holebi’s en transgenders, en singles?

De woorden ‘holebi‘ of ‘transgender‘ komen niet voor in het document ‘Vlaamse Regering 2019-2024. Regeerakoord‘. ‘Seksuele geaardheid‘ wel.

Op bladzijde 138, in het hoofdstuk ‘Samenleven‘ staat: “Onze rechtsstaat staat niet ter discussie. Geen enkele religie of levensbeschouwing staat boven de wet en de fundamentele beginselen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen, zoals de scheiding der machten, de neutraliteit van de overheid, de scheiding van kerk en staat, het non-discriminatiebeginsel, … De gelijkheid en individuele vrijheid op het vlak van gender, seksuele geaardheid en levensbeschouwing zijn niet onderhandelbaar. We verwachten dat iedereen onze rechten, plichten en vrijheden erkent en naleeft.”

Gelijke kansen

In het hoofdstuk ‘Gelijke kansen‘ op pagina 148. “Als overheid hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid in het creëren van gelijke kansenvoor alle burgers opdat iedereen volwaardig en evenredig kan participeren aan de samenleving. We waarborgen de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, handicap, gender, seksuele geaardheid of leeftijd. We treden daarbij niet betuttelendop, maar met respect voor het individu en het eigen kunnen.” 

Geen ‘genderidentiteit’ of ‘genderexpressie’

In beleidsdocumenten of wetenschappelijke papers wordt eerder gesproken over ‘mannen die seks hebben mannen‘ (MSM) dan over homo’s en bi-mannen; over ‘seksuele oriëntatie’ of ‘geaardheid’ in plaats van homo- of holebiseksualiteit en over ‘genderidentiteit‘ en ‘genderexpressie‘ in plaats van transgenders. 

Samen wordt dat wel eens SOGIE

‘Genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ komen niet voor in het lijvige Regeerakkoord. Wel meermaals ‘gender’. 

Hiv, aids of MSM komen niet voor in het Regeerakkoord. 

Middenveld

LGBT-organisaties zullen deze zin niet leuk vinden: “Wat beleidsparticipatie betreft, zetten we volop in op integratie in overlegorganen die niet op basis van gender, seksuele diversiteit of handicap zijn georganiseerd.” (Bladzijde 149)

Bij het onderdeel ‘Gender- en seksuele diversiteit‘ staat “We zetten verder in op het ondersteunen van de LGBTQI+-gemeenschap waarbij we zorgen voor een sterke beleidsmatige en financiële verankering binnen het brede welzijnsbeleid. Bij deze doelgroep hebben we bijzondere aandacht voor zelfmoordpreventie, bestrijden van eenzaamheid bij oudere personen en de gelijke behandeling in onder andere welzijnsvoorzieningen, sportclubs, …” (Bladzijde 149)

Unia

Op pagina 150 staat de gewraakte passage over de ‘Vlexit‘ uit Unia. “De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de anti-discriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt. Dit gelijkekansencentrum schakelt zich in in een interfederaal mensenrechtenmechanisme conform de principes van Parijs om een A-status te behalen.”

Internationaal beleid

In het stuk over internationaal beleid staat (p. 167): “De educatie en emancipatie van de vrouw biedt de sleutel tot (financiële) vrijheid. Door volop in te zetten op projecten die de gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen en door te focussen op thema’s zoals gendergelijkheid, seksuele opvoeding en educatie, genereert de Vlaamse Overheid met haar beleid rond ontwikkelingssamenwerking impact en succesvolle resultaten.” 

Singles

Cynisch genoeg komt het het woord ‘single’ in de betekenis van alleenstaand één keer voor. De helft van de MSM in België is single. “We hebben oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de noden die daaruit voortvloeien (singles, nieuw samengestelde gezinnen, nieuwe samenlevingsvormen, …)” op pagina 148.

Maar het woord ‘alleenstaande’ komt wel meerdere keren voor. 

  • “De afgelopen jaren nam het aantal tweeverdieners- en eenoudergezinnen en alleenstaanden toe” over werk versus privé (p. 79).
  • “Alleenstaanden en alleenstaande ouders lopen vaak een hoog risico op armoede. Daarom onderzoeken we in diverse relevante beleidsdomeinen zoals wonen enfiscaliteit of nieuwe of bestaande beleidsmaatregelen niet onterecht nadelig uitvallen voor alleenstaanden”, over armoede (p. 122).
  • “We passen de tariefstructuren voor drinkwater en afvalwater aan op basis van de resultaten van de uitgevoerde evaluatie, onder meer naar billijkheid (inzonderheid voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen), betaalbaarheid en sturend karakter”, over waterverbruik (p. 230). 

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: