Stijn Bex (Groen): “Regeerakkoord mist proactieve houding tegen (LGBTQ+)discriminatie

“Het regeerakkoord besteedt bijzonder weinig aandacht aan LGBTQI+”, stelt Vlaams Parlementslid Stijn Bex vast. Hij volgt voor Groen de thema’s seksuele oriëntatie, genderidentieit en genderexpressie op.

“Op 300 pagina’s wordt de LGBTQI+gemeenschap slechts twee keer expliciet vermeld, terwijl er op verschillende beleidsdomeinen (welzijn, onderwijs, gelijke kansen, jeugd, cultuur, sport,…)  heel veel zou kunnen gedaan worden voor LGBTQI+.” 

Maar alles staat of valt met de middelen die hiervoor uitgetrokken zullen worden, aldus Bex. 

Cijfers en letters

“Die zijn nog niet meegedeeld aan het parlement. Verder is dit regeerakkoord een heel mager beestje, met weinig tot geen aandacht voor structurele ongelijkheid en wat dit betekent voor verschillende. We hopen dat de LGBTQI+-gemeenschap bij de verdere uitwerking van het beleid meer aandacht zal krijgen”, zegt Bex nog.

“Ik zal dat alleszins aankaarten bij de verschillende ministers.”

Positief

Bex leest ook positieve zaken in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. “Het welzijn van LGBTQI+ krijgt specifieke aandacht binnen de context van suïcidepreventie, bestrijden van eenzaamheid bij oudere personen en de gelijke behandeling in onder andere welzijnsvoorzieningen en sportclubs.” 

“Het is goed dat er gewerkt wordt aan de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zijn Groene programmapunten. “

“We zijn ook tevreden met de versterking en capaciteitsuitbreiding van het jeugdwerk en dat er hierbij meer aandacht zal gegeven worden aan alle vormen van diversiteit, waaronder LGBTQI+.”

Negatief

Bex ziet ook lacunes. “Binnen onderwijs wordt niet gesproken over gelijke kansen en ook niet over het psychologisch welzijn van leerlingen. Er staat in het akkoord niets over specifieke aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families op school, noch over de vorming of ondersteuning van  leerkrachten rond dit thema.”

“Voor ons is een veilige schoolomgeving echt cruciaal voor jonge LGBTQI+. Erkennen van alle vormen van diversiteit op school heeft een positieve impact op het welbevinden van kinderen en jongeren. De verplichte neutraliteit van leerlingen, leerkrachten en overheidspersoneel vinden we daarom geen goede zaak.”

“We pleiten ervoor dat iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn en echt gelijke kansen krijgt. We zijn argwanend wat voor gevolgen dit zal hebben voor de vrijheid van expressie van jongeren.”

Unia

Dat Vlaanderen uit Unia stapt en een eigen gelijkekansencentrum opricht gaat helemaal in tegen de noodzaak om één laagdrempelig loket te creëren om aangifte van discriminatie te doen”, argumenteert Bex. 

“Deze maatregel zal het voor slachtoffers van holebifoob geweld niet eenvoudiger maken om om aangifte te doen, terwijl de drempel voor slachtoffers nu al zo hoog is.”

Structurele maatschappelijke verandering

“Het akkoord valt te lezen als ‘er worden kansen gegeven, nu moeten mensen ze ook grijpen’. Maar er is hierbij geen aandacht voor structurele maatschappelijke verandering, laat staan voor een intersectionele benadering met aandacht voor de deelaspecten van de identiteit van mensen”, zegt Bex.

“Een proactieve houding om op te treden tegen discriminatie ontbreekt. Voor Groen staat het kruispuntdenken vandaag centraal in het denken rond identiteit, diversiteit en minderheden. Daarom net is specifieke aandacht voor meervoudige kwetsbaarheid waaronder gender, scholingsgraad, kansarmoede, mensen met een beperking… zo belangrijk.”

Beeld: @Bex_Stijn, Twitter

%d bloggers liken dit: