Daling aantal meldingen homofobie en homofoob geweld in België

In België is er een daling waarneembaar van het aantal meldingen van homofobie en homofoob geweld bij de politie. Senator Stephanie D’Hose (Open Vld) vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Hij ging ten rade bij de Federale Politie.

LETTERLIJK 

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te voeren op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats,…

Op basis van bovenstaande definitie van de ANG is het mogelijk om, op basis van de processen-verbaal, te rapporteren over het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake discriminatie op grond van seksuele geaardheid (homofobie). Wat het aantal arrestaties betreft moet ik het geachte lid meedelen dat deze geen deel uitmaken van de ANG.

Onderstaande tabel bevat het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake discriminatie op grond van seksuele geaardheid (homofobie), zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, op het niveau van de gewesten voor de periode 2017-2018 en het eerste trimester van 2019. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 26 juli 2019.

Tabel: aantal geregistreerde feiten inzake discriminatie op grond van seksuele geaardheid (homofobie)

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

Het betreft hier door de politie geregistreerde inbreuken op de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

Deze wet bestraft discriminatie op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. 

In dit geval gaat het om discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Bijvoorbeeld: een huiseigenaar weigert zijn woning te verhuren aan een homokoppel omwille van hun seksuele geaardheid. Dit is een inbreuk op de discriminatiewet en zal als dusdanig in de statistieken verschijnen. 

Gemeenrechtelijke misdrijven (vb. opzettelijke slagen en verwondingen) die met een homofoob motief gepleegd werden, vallen hier dus niet onder.

Haatmisdrijven

Voor bepaalde gemeenrechtelijke misdrijven (bijvoorbeeld slagen en verwondingen) geldt dat indien het feit gepleegd werd (onder meer) uit afkeer van iemands etnische afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, … (een zogenaamde ‘bias motivation‘) dit een verzwarende omstandigheid uitmaakt. Dit worden ook wel ‘hate crimes‘ genoemd.

De feitcodes binnen de politienomenclatuur zijn echter niet gedetailleerd genoeg om deze ‘hate crimes’ te herkennen. Ook andere beschikbare velden brengen geen soelaas.

Bijgevolg betekent dit dat momenteel deze haatmisdrijven op basis van de informatie aanwezig in de ANG er niet kunnen worden uitgefilterd en is het helaas niet mogelijk om een meer gedetailleerd en preciezer antwoord op de vraag inzake homofoob geweld te geven.

De Veiligheidsmonitor bevat geen gegevens met betrekking tot de aangiftebereidheid van homofoob geweld.

COL13/2013

De Federale Politie blijft zich inzetten om de wettelijke bepalingen van de omzendbrief COL13/2013 inzake discriminatie en haatmisdrijven toe te passen en verder uit rollen. 

Op grond van deze omzendbrief werden referentieambtenaren binnen de eerstelijnsdiensten van de Federale Politie aangeduid en opgeleid om slachtoffers van bovengenoemde misdrijven in de beste omstandigheden te onthalen en hun klacht te behandelen. 

Tijdens deze opleiding worden handvaten aangereikt aan de referentieambtenaren om netwerken op te bouwen met representatieve LGBTQI verenigingen.

Rainbow Cops Belgium

De Federale Politie ondersteunt eveneens de werking van de vzw Rainbow Cops Belgium. Deze vzw ontwikkelde in 2017 een brochure ‘Slachtoffer van discriminatie of van een misdrijf omwille van je seksuele geaardheid of genderidentiteit?‘.

Met deze brochure wil de vzw slachtoffers en alle belanghebbenden informeren over het belang om klacht in te dienen, over de rechten van slachtoffers, actiemogelijkheden en de principes van COL13/2013 inzake discriminatie en haatmisdrijven. 

Deze brochure werd niet alleen verspreid binnen de Geïntegreerde Politie maar ook binnen de LGBTQI-gemeenschap. 

Beeld: Timothy Junes
Bron: Stephanie D’Hose, Pieter De Crem

Een gedachte over “Daling aantal meldingen homofobie en homofoob geweld in België

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: