Beleidsnota Gelijke Kansen: Interfederaal SOGIESC-plan, regeling bloeddonatie door homo’s en bi’s herzien, geen aandacht voor singles

Dinsdag presenteerde staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) haar beleidsnota Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Daarin onder meer aandacht voor holebi, transgender en intersekse mensen

In het eerste hoofdstuk behandelt de staatssecretaris gender(on)gelijkheid en intrafamiliaal geweld. Er komt een Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld

Ze wil ook algemeen meer aandacht voor seksueel geweld en bindt de strijd aan tegen seksisme online en offline. 

Trans*

Verder is er sprake van ‘Verdediging van de rechten en bescherming van transgender personen‘. 

“In België beschikt elke persoon zelf over haar/zijn/hun genderidentiteit. Het onderzoek van het Instituut toont aan dat meer dan 1 op 3 transgender personen al gediscrimineerd werd op de werkvloer. Bijna 1 op 10 (8%) heeft ontslag genomen op  grond  van  mogelijke  en/of  effectieve  negatieve reacties van collega’s. De vaak dagelijkse confrontatie met onbegrip en/of haat heeft verregaande gevolgen. 77,1%  van  de  transgender  personen  heeft  reeds zelfmoordgedachten gehad en 33,5% heeft effectief een zelfmoordpoging ondernomen.”

“In 2021 zal ik analyseren welke stappen nodig zijn om de  Transwet  te  herzien  en  aan  te  passen  in overeenstemming  met  de  beslissing  van  het Grondwettelijk Hof.”

Intersekse

Het volgend hoofdstukje behandelt het thema ‘Verdediging van de rechten en bescherming van intersekse personen‘.

“Intersekse burgers (minstens 1,7% van de bevolking) zijn bijzonder kwetsbaar voor discriminatie en geweld in alle aspecten van het leven. Dit vloeit met name voort uit  het gebrek aan zichtbaarheid en aan kennis wat betreft deze realiteit en vanwege de veronderstelde niet-overeenstemming   van   hun   gender-   en lichaamsexpressie in een binaire wereld.”

“Intersekse,  het  verschijnsel  dat  iemand  zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamskenmerken bezit, heeft  altijd  bestaan,  is  natuurlijk  en  moet  worden gerespecteerd. Verminkingen  van  intersekskinderen voor  ‘esthetische’  of  normatieve  doeleinden  is  een ernstige  schending  van  de  mensenrechten  waarvoor België al veroordeeld is. Geen enkele studie heeft de gegrondheid  ervan  aangetoond,  integendeel,  vele getuigenissen en analyses benadrukken de desastreuze lichamelijke  en  psychologische  gevolgen  van  deze operaties zonder toestemming.”

Binnen  deze  regering  zal  ik  de  nodige wetgeving aannemen om de rechten van intersekse personen en -kinderen  te  beschermen  op  basis  van  de  door  het parlement  aan  te  nemen  resolutie.  Ik  zal  ook bewustmakingsinspanningen leveren.

De verenigingen van belanghebbenden zullen worden betrokken  bij  de  beslissingen  die  op  hen  betrekking hebben.

‘Een structureel beleid voeren ten aanzien van LGBTQI+-personen: het    interfederaal SOGIESC-plan’

Schlitz spreekt van een interfederaal SOGIESC-plan. SOGIESC staat voor seksuele oriëntatie (holebi), genderidentiteit en -expressie (trans*, non-binair,…) en seksekenmerken (sex characteristics; intersekse). 

“In de loop van 2021 zullen wij het interfederaal SOGIESC-plan aannemen. Dat is op nationaal niveau het derde plan in de strijd tegen discriminatie en geweld ten  aanzien van LGBTQI+-personen.” 

“Het verschil met de voorgaande plannen is dat het maatschappelijk middenveld wordt betrokken bij het volledige  voorbereidingsproces  en  dat  een intersectionele aanpak wordt gehanteerd. De acties van dat nieuwe plan trachten een antwoord te bieden op de behoeften van de LGBTQI+-personen mede door het engagement van zowel onze regering als de organisaties van het maatschappelijk middenveld die bereid zijn om op het terrein te werken.”

“Die specifieke acties zullen gericht verlopen per beleidsdomein en per kwetsbare groep, waardoor wij een grotere impact kunnen hebben en nauwkeurigere gegevens kunnen verzamelen bij de monitoring van de implementatie van het plan.”

Bloeddonatie herzien

Schlitz wil de huidige regeling van bloeddonatie door homo- en biseksuele mannen herzien.

“Sinds 2017 mogen homoseksuele mannen overigens bloed doneren, maar alleen  na een periode van onthouding (zelfs met een vaste sekspartner) van één jaar (twaalf maanden).” 

“De gezondheidscrisis heeft eens te meer aangetoond hoezeer wij bloeddonaties nodig hebben. Elke donor is kostbaar. We zullen de huidige omstandigheden beoordelen, met name in relatie tot de wetgeving van andere Europese landen, en mogelijk de Belgische wetgeving dienovereenkomstig aanpassen.”

Nog geen aandacht voor singles

De beleidsnota heeft verder oog voor antisemitisme, afrofobie, islamofobie, Romafobie, anti-Aziatisch racisme en racisme jegens migranten. Er is aandacht voor discriminaties op het werk, personen met een handicap. De rol van België oo het wereldtoneel.

Maar singles en singlefobie of aandacht voorde benadeling van alleenwoners is er nog niet. 

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: