Çavaria Internationaal betreurt niet-noemen LGBTQIA’s in beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking

Çavaria Internationaal analyseerde het regeerakkoord en de beleidsnota’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor hun internationale werking.

“We zijn blij dat er in de beleidsnota’s heel wat aanknopingspunten zijn voor internationale solidariteit met LGBTQIA+-personen”, zegt Eva Declerck, beleidsmedewerker internationaal bij çavaria

Al betreurt Declerck ook gemiste kansen. “We willen dat de LGBTQIA+-gemeenschap expliciet wordt opgenomen als het over kwetsbare groepen gaat, en dat het hele genderspectrum aan bod komt als het over genderongelijkheid gaat.”

Verder wil ze pleiten bij alle actoren van het Belgisch buitenlands beleid om rekening te houden met LGBTQIA+-personen en indien nodig er specifiek op in te zetten.   

Buitenlandse Zaken

Declerck is blij dat de strijd tegen elke vorm van discriminatie, met bijzondere aandacht voor de LGBTQIA+-gemeenschap, een belangrijk aandachtspunt is bij Buitenlandse Zaken. 

Minister Sophie Wilmès (MR) zegt dat er niet teruggedeinsd zal worden om mensenrechten te verdedigen. 

“We vinden dit goed en sporen de minister aan om dit op een gepaste manier te doen waarbij er rekening wordt gehouden met de lokale context en bestaande gevoeligheden in het land”, zegt Declerck.   

Çavaria betreurt dat de ambities uit het regeerakkoord worden afgezwakt in de beleidsnota. 

“We vinden de verbintenis van het regeerakkoord om het voortouw te nemen op vlak van LGBTQIA+-rechten niet terug in de beleidsnota. Ook de vooropgestelde doelstellingen decriminalisering en bescherming van LGBTQIA+-personen zijn verdwenen. Het wordt ‘slechts’ als belangrijk aandachtspunt vermeld”, zegt Declerck. 

Çavaria heeft echter al goede voorbeelden gezien waarin België zich in haar buitenlands beleid een voorvechter heeft getoond voor seksuele en genderdiversiteit.  

Europese Unie

In het regeerakkoord stond ook dat de federale regering ervoor zou ijveren dat Europese fondsen verminderd of geschrapt kunnen worden als lidstaten ernstige en systemische inbreuken plegen op de fundamentele principes van de rechtstaat. 

“Het is goed dat daarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat dit niet ten koste mag gaan van de lokale bevolking” zegt Declerck.  

In de beleidsnota wordt dit daarentegen ambigu aangehaald. 

“We hopen dat deze ambitie niet afgezwakt wordt”, zegt Declerck. “Zeker omdat in verschillende lidstaten de fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat onder druk staan. En dit heeft zware gevolgen. Zo wordt de LGBTQIA+-gemeenschap meer en meer openlijk geviseerd en aangevallen. Denk maar aan de LGBTQIA+-vrije zones die in Polen en Hongarije worden ingevoerd en het arresteren van LGBTQIA+-activisten.” 

Waakhond binnen EU 

Çavaria vraagt aan België om samen de rol van watchdog binnen de Europese Unie op te nemen. De koepelorganisatie heeft de know-how en contacten om dit te doen op een manier die strookt met de wensen en noden van de lokale gemeenschap, en met de nodige voorzichtigheid om hun situatie niet te bemoeilijken. 

“Bovendien neemt België in 2024 het voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Daarin kunnen we onze stempel drukken op de Europese agenda. Het uitgelezen moment dus om samen onze Europese ambities voor LGBTQIA+-personen waar te maken.”

België toonde zich reeds een sterke voorstander voor een omvattende aanpak over LGBTI+-rechten in de EU. Zo ondersteunde België mee de LGBTQIA+-strategie die de commissie vorige week aankondigde. 

Gender 

Verder is Declerck tevreden met de aandacht voor gender en genderongelijkheid, al wordt gender tot nu toe volledig binair ingevuld. 

“Vrouwenrechten en de rechten van meisjes zijn enorm belangrijke punten waar we met de Belgische ontwikkelingssamenwerking op moeten inzetten”, zegt Declerck. 

“Maar dit neemt niet weg dat gender meer is dan een binaire man-vrouwinvulling. Er moet rekening gehouden worden met het hele genderspectrum in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zeker omdat de discriminatie, stigmatisering en uitsluitingsmechanismen voor groepen die buiten deze binaire invulling van gender vallen nog harder zijn.”

Ontwikkelingssamenwerking

Çavaria is enthousiast over de beleidsnota van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (sp.a).

LGBTI-mensen, zeker in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, behoren vaak tot de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving. In verschillende partnerlanden is homoseksualiteit zelfs verboden en worden LGBTQIA+-personen actief vervolgd. 

De noden zijn dus vaak enorm hoog. De prioriteiten liggen in lijn met de noden van de LGBTI-mensen. Het zijn sectoren die bewezen hebben een impact te hebben op de strijd tegen armoede en ongelijkheid, zoals onderwijs, gezondheid, duurzame landbouw en sociale bescherming. 

Niet vermeld

“Het is echter afwachten in hoeverre deze ambities waargemaakt zullen worden, en in hoeverre de minister onze doelgroep mee zal nemen in haar beleid”, zegt Declerck. Het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister gaan niet in detail en de LGBTQIA-gemeenschap wordt nergens expliciet vermeld.

“We kijken dan ook met spanning hoe deze intenties geconcretiseerd zullen worden in een inclusief Belgisch ontwikkelingsbeleid, en met çavaria dragen we hier graag verder aan bij.”

Meer lezen?

Beeld: çavaria
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: